Posts

Showing posts from February, 2018

आजीचे घडयाळ

आजीचे घडयाळ
आजीच्या जवळी घडयाळ कसले आहे चमत्कारिक,
देई ठेवुनि तें कुठे अजुनि हे नाही कुणा ठाऊक;
त्याची टिक टिक चालते न कधिही,आहे मुके वाटते,
किल्ली देई न त्यास ती कधि,तरी ते सारखे चालते “अभ्यासास उठीव आज मजला आजी पहाटे तरी”,
जेव्हा मी तिज सांगुनी निजतसे रात्री बिछान्यावरी
साडेपाचही वाजतात न कुठे तो हाक ये नेमकी
“बाळा झांजर जाहले,अरवला तो कोंबडा,ऊठ की !” ताईची करण्यास जम्मत, तसे बाबूसवे भांडता
जाई संपुनियां सकाळ न मुळी पत्त कधी लागता !
“आली ओटीवरी उन्हे बघ!” म्हणे आजी,”दहा वाजले !
जा जा लौकर !” कानि तो घणघणा घंटाध्वनी आदळे. खेळाच्या अगदी भरांत गढुनी जाता अम्ही अंगणी
हो केव्हा तिनिसांज ते न समजे ! आजी परी आंतुनी
बोले, “खेळ पुरे, घरांत परता ! झाली दिवेलागण,
ओळीने बसुनी म्हणा परवचा ओटीवरी येउन !” आजीला बिलगून ऎकत बसू जेव्हा भुतांच्या कथा
जाई झोप उडून, रात्र किती हो ध्यानी न ये ऎकता !
“अर्धी रात्र कि रे” म्हणे उलटली,”गोष्टी पुरे ! जा पडा !”
लागे तो धिडधांग पर्वतिवरी वाजावया चौघडा सांगे वेळ,तशाच वार-तिथीही आजी घडयाळातुनी
थंडी पाऊस ऊनही कळतसे सारें तिला त्यांतुनी
मौजेचे असले घड्याळ दडुनी को…

वाटे, बाकी काही नाही

Wate Baki Kahi Nahi / वाटे, बाकी काही नाही अनवाणी प्रवास...निस्तेज ऊन...
करी लाही लाही...लाही
वाटे... बाकी काही नाही !

फुटक्या खापराच्या तुकडयावर लिहिलेलं पहिलं ग- म - भ -न...
'ग' गणेशाचा की गरिबीचा? ...
ते कधीच न सुटलेलं कोडं !
वेताच्या फोकाचे ते पोटऱ्या फोडणारे
काळे निळे वळ...
आजही शाळेचं नाव काढताच,
काळजात उठणारी तीच कळ !
मैलोन्‌मैल अनवाणी प्रवास,
दगडा-धोंडयात ठेचकाळलेल्या वाटा...
रापलेल्या कातडयावर पसरलेलं ते निस्तेज ऊन...
आठवांच्या नाहीत...
या तर फक्त आसवांच्या वाटा !
वाटे ...बाकी काही नाही !!

उजाड माळरान...वारा बेभान...
आकाशी घार घिरटया घाली...
वाटे... बाकी काही नाही !
तुफान पाऊस...गारांचा नाच...
वाट शांत शांत...खिडकी निवांत..

शेवाळलेल्या सपरात काढलेला,
शहरातला पहिला कुबट पावसाळा...
इथल्या गटारांच्या घमघमाटात,
माझ्या मृद्‌गंधाच्या आठवणीसुध्दा गुदमरून गेलेल्या !
सडक्या भाज्या पाहूनच नुसता जीव घुस्‌मटत राही,
देठांना बरबटलेली मातीच प्यारी,
मला शेतावर घेऊन जाई !
शहर म्हणजे पैशाचा पाऊस,
म्हणे श्रीमंतीचा पूर जिथे !
काबाडकष्टात घामात भिजून,
लोक कोरडे - एकटे जगतात इथे ! ...
वाटे... बाकी काही नाही !!

बोचरी थं…