आजीचे घडयाळ


आजीचे घडयाळ


आजीच्या जवळी घडयाळ कसले आहे चमत्कारिक,
देई ठेवुनि तें कुठे अजुनि हे नाही कुणा ठाऊक;
त्याची टिक टिक चालते न कधिही,आहे मुके वाटते,
किल्ली देई न त्यास ती कधि,तरी ते सारखे चालते
“अभ्यासास उठीव आज मजला आजी पहाटे तरी”,
जेव्हा मी तिज सांगुनी निजतसे रात्री बिछान्यावरी
साडेपाचही वाजतात न कुठे तो हाक ये नेमकी
“बाळा झांजर जाहले,अरवला तो कोंबडा,ऊठ की !”
ताईची करण्यास जम्मत, तसे बाबूसवे भांडता
जाई संपुनियां सकाळ न मुळी पत्त कधी लागता !
“आली ओटीवरी उन्हे बघ!” म्हणे आजी,”दहा वाजले !
जा जा लौकर !” कानि तो घणघणा घंटाध्वनी आदळे.
खेळाच्या अगदी भरांत गढुनी जाता अम्ही अंगणी
हो केव्हा तिनिसांज ते न समजे ! आजी परी आंतुनी
बोले, “खेळ पुरे, घरांत परता ! झाली दिवेलागण,
ओळीने बसुनी म्हणा परवचा ओटीवरी येउन !”
आजीला बिलगून ऎकत बसू जेव्हा भुतांच्या कथा
जाई झोप उडून, रात्र किती हो ध्यानी न ये ऎकता !
“अर्धी रात्र कि रे” म्हणे उलटली,”गोष्टी पुरे ! जा पडा !”
लागे तो धिडधांग पर्वतिवरी वाजावया चौघडा
सांगे वेळ,तशाच वार-तिथीही आजी घडयाळातुनी
थंडी पाऊस ऊनही कळतसे सारें तिला त्यांतुनी
मौजेचे असले घड्याळ दडुनी कोठे तिने ठेविले?
गाठोडे फडताळ शोधुनि तिचे आलो ! तरी ना मिळे !
Ref: https://www.marathimati.net/aajiche-ghadyal-kavi-keshavkumar/

Popular posts from this blog

Winter Trip To The Raigad Fort!!!

जायचं का परत खेड्याकडे?

Trekking and night camping @ Ratangad